Ortaklıklar Hukuku

Prof. Dr. Şafak NARBAY'ın "Ortaklıklar Hukuku" ile ilgili makaleleri yer almaktadır.

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu, md.192de yer alan yeni düzenlemesi ile ortaklar için öngörülen hukuki bir himaye aracı olarak, bir tica­ret ortaklığında yapısal değişiklik sonucunu doğu­ran kararın iptaline ilişkin özel bir düzenlemeye yer vermiştir.

6762 sayılı yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) özellikle kıymetli evrak ve kambiyo senetleri hakkındaki hükümleri hemen hemen aynen benimsenmek suretiyle; anonim ve limited ortaklıklara iliş­kin hükümleri ise, birçok madde aynen olmak üzere, ancak bazı konu­larda farklı düzenlemeler içermekle birlikte 1936 tarihli İsviçre Borçlar Kanunu’nun (İsvBK), 3 ’üncü kısmındaki hükümlerden iktibas edilmiş­tir.

Davacı, yan alacaklar dahil 90.000 DM poliçe bedelinin ödenmesine  ilişkin poliçe davasında birinci olarak, poliçeyi kabul eden sıfatıyla bir adi şirket olan yapı iş ortaklığını (ARGE), ikinci olarak daha önceki davalıları ve üçüncü olarak adi şirketin ortaklarını dava etmiştir. Da­vacı dördüncü davalının poliçe alacağı için sorumluluğunun, hukuki görünüşten doğduğunu ileri sürmüştür.

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanununda “pay senetlerinin devri”, ano­nim şirketlere ilişkin “Dördüncü Kısmın”, “Menkul Kıymetler” başlıklı “Yedinci Bölümünde”; Pay Senetleri” başlıklı “Birinci Ayırım” başlığı al­tında 489 ila 501 inci maddeler arasında hükme bağlanmıştır. Burada yer alan maddelerin büyük bir çoğunluğu İsviçre Borçlar Kanununun (kısaca: İsv.BK) anonim ortaklığa ilişkin 683 ilâ 687 inci maddelerinden alınmıştır.

Şeklen de olsa bir genel kurul kararın­dan söz edilebilmesi için "toplantı davetinin kanun veya esas Sözleşmede belirtilen yetkili veya görevli organ ya da kişiler tarafından yapılmış olması" gerekmektedir.

Sayfa 1 - 2 12