Kategori: Makaleler

Ticaret Ortaklıklarında Yapısal Değişiklik Kararına Karşı Öngörülen İptal Davası Üzerine “Karşılaştırmalı Bir İnceleme”

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu, md.192de yer alan yeni düzenlemesi ile ortaklar için öngörülen hukuki bir himaye aracı olarak, bir tica­ret ortaklığında yapısal değişiklik sonucunu doğu­ran kararın iptaline ilişkin özel bir düzenlemeye yer vermiştir.

Detaylı Bilgi

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na Göre Anonim Ortaklıkta Özel Denetim Yapılması Şartları ve Özel Denetçinin Atanması Usulü

6762 sayılı yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) özellikle kıymetli evrak ve kambiyo senetleri hakkındaki hükümleri hemen hemen aynen benimsenmek suretiyle; anonim ve limited ortaklıklara iliş­kin hükümleri ise, birçok madde aynen olmak üzere, ancak bazı konu­larda farklı düzenlemeler içermekle birlikte 1936 tarihli İsviçre Borçlar Kanunu’nun (İsvBK), 3 ’üncü kısmındaki hükümlerden iktibas edilmiş­tir.

Detaylı Bilgi

5941 Sayılı Çek Kanununun Getirdiği Bazı Yenilikler ve Bunların Değerlendirmesi

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanarak Başbakanlığa arzı Bakanlar Ku­rulunca 14.4.2009 tarihinde kararlaştırılan “Çek Kanunu Tasarısı”, gerekçeleri ile birlikte 8.5.2009 tarihinde Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdür­lüğü tarafından TBMM Başkanlığı’na gönderilmiştir. TBMM Başkanlığı da söz konusu Tasarıyı, 21.5.2009 tarihinde tali komisyon olarak Avrupa Birliği Uyum Komisyonu’na, esas komisyon olarak da Adalet Komisyonu’na havale etmiştir.

Detaylı Bilgi

3167 Sayılı Çekle Ödemlerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunun 10’uncu Maddesi Hükmü Uyarınca Muhatap Bankanın Sorumlu Olduğu Miktar Hakkında Bir İnceleme

1985 yılında yürürlüğe giren 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun1 (kısaca: ÇekK./Çek Kanunu) ile, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun2 (kısaca: TTK.) çeke ilişkin hükümlerine (m. 692-735) ek olarak, çek hakkında birtakım yenilikler öngörülmüş; özellikle de uygulamada büyük sorun oluşturan “karşılıksız çek” olgusu yasal zemine oturtul­muştur.

Detaylı Bilgi

Alman Federal Mahkemesi’nin (Dış-) Adi Şirketin Hak ve Taraf Ehliyetine Sahip Olduğuna İlişkin 29.01.2001 Tarihli Kararı

Davacı, yan alacaklar dahil 90.000 DM poliçe bedelinin ödenmesine  ilişkin poliçe davasında birinci olarak, poliçeyi kabul eden sıfatıyla bir adi şirket olan yapı iş ortaklığını (ARGE), ikinci olarak daha önceki davalıları ve üçüncü olarak adi şirketin ortaklarını dava etmiştir. Da­vacı dördüncü davalının poliçe alacağı için sorumluluğunun, hukuki görünüşten doğduğunu ileri sürmüştür.

Detaylı Bilgi

Çekte İbraz Sürelerinin Belirlenmesinde Ölçü Alınan “Yer” Kavramına “De Lege Lata” ve “De Lege Ferenda” Çözüm Önerileri

Çek, niteliği itibariyle paraya eşdeğerde bir kıymetli evrak ve bir ödeme aracı­dır. Bu nedenle çekte vade söz konusu değildir. Çek görüldüğünde ödenir ve buna aykırı herhangi bir kayıt yazılmamış hükmündedir (TTK m.707, f.l). Çek, aynı zamanda bir ibraz senedidir. Çekte, “keşide yeri” ve “ödeme yeri”ne göre belirlenecek olan “ibraz süreleri” bulunmaktadır, ibraz süreleri, bir çekin öden­mek üzere muhataba (bir banka ya da finans kurumu) veya takas odasına ibraz edilmesi gerekli olan sürelerdir.

Detaylı Bilgi

Rekabet Hukukunun İhlâlinden Kaynaklanan Tazminat Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme Üzerine “Kısa Bir Değerlendirme”

Rekabet hukuku ihlâllerinin özel hukuk alanındaki sonuçları, tazmi­nat sorumluluğu ve geçersizlik şeklinde tasnif edilebilecek iki ayrı yaptırımdan oluşmaktadır. Rekabet hukukunun ihlâli dolayısıyla zarar gören­ler, maruz kaldıkları haksız fiil sebebiyle oluşan zararların tazminini talep edebilirler.

Detaylı Bilgi

Kurumsal Yönetimde “Şeffaflık” ve Türk Ticaret Hukukundaki Uygulamaları

Şeffaflık, kurumsal yönetimin en önemli prensiplerinden biri olarak, hem finansal piyasalarda hem de şirketlerin yönetim yapısında önemli bir rol  oynamaktadır. Şeffaflığın pozitif etkisi şirketlerin karanlık tarafları dikkate alındığında kendisini göstermektedir. Detaylı Bilgi

6728 Sayılı Kanun’un Çeke İlişkin Hükümlerinin “Çekte Şekil Şartları” Bakımından Değerlendirmesi

09.08.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 15.07.2016 tarihli ve 6728 sayılı “Yatırım Or­tamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6728 sayılı Kanun)” ile birçok kanunda yeni düzenlemeler ve değişiklikler öngörülmüştür.

Detaylı Bilgi

Türk Hukukunda Sigorta Acenteleri

Bu çalışmada, ticari hayatta önemli bir role sahip olan “sigorta acenteleri” ele alınacaktır. Bu bağlamda öncelikle, genel olarak acentenin incelenmesi gerekmiş­tir. TTK’nın sevk ettiği acentelik hükümleri, geniş bir uygulama sahası bulunan sigorta acenteliği için elbette yeterli olmayacaktır.

Detaylı Bilgi