Kategori: Kıymetli Evrak Hukuku

5941 Sayılı Çek Kanununun Getirdiği Bazı Yenilikler ve Bunların Değerlendirmesi

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanarak Başbakanlığa arzı Bakanlar Ku­rulunca 14.4.2009 tarihinde kararlaştırılan “Çek Kanunu Tasarısı”, gerekçeleri ile birlikte 8.5.2009 tarihinde Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdür­lüğü tarafından TBMM Başkanlığı’na gönderilmiştir. TBMM Başkanlığı da söz konusu Tasarıyı, 21.5.2009 tarihinde tali komisyon olarak Avrupa Birliği Uyum Komisyonu’na, esas komisyon olarak da Adalet Komisyonu’na havale etmiştir.

Detaylı Bilgi

3167 Sayılı Çekle Ödemlerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunun 10’uncu Maddesi Hükmü Uyarınca Muhatap Bankanın Sorumlu Olduğu Miktar Hakkında Bir İnceleme

1985 yılında yürürlüğe giren 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun1 (kısaca: ÇekK./Çek Kanunu) ile, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun2 (kısaca: TTK.) çeke ilişkin hükümlerine (m. 692-735) ek olarak, çek hakkında birtakım yenilikler öngörülmüş; özellikle de uygulamada büyük sorun oluşturan “karşılıksız çek” olgusu yasal zemine oturtul­muştur.

Detaylı Bilgi

Çekte İbraz Sürelerinin Belirlenmesinde Ölçü Alınan “Yer” Kavramına “De Lege Lata” ve “De Lege Ferenda” Çözüm Önerileri

Çek, niteliği itibariyle paraya eşdeğerde bir kıymetli evrak ve bir ödeme aracı­dır. Bu nedenle çekte vade söz konusu değildir. Çek görüldüğünde ödenir ve buna aykırı herhangi bir kayıt yazılmamış hükmündedir (TTK m.707, f.l). Çek, aynı zamanda bir ibraz senedidir. Çekte, “keşide yeri” ve “ödeme yeri”ne göre belirlenecek olan “ibraz süreleri” bulunmaktadır, ibraz süreleri, bir çekin öden­mek üzere muhataba (bir banka ya da finans kurumu) veya takas odasına ibraz edilmesi gerekli olan sürelerdir.

Detaylı Bilgi

6728 Sayılı Kanun’un Çeke İlişkin Hükümlerinin “Çekte Şekil Şartları” Bakımından Değerlendirmesi

09.08.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 15.07.2016 tarihli ve 6728 sayılı “Yatırım Or­tamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6728 sayılı Kanun)” ile birçok kanunda yeni düzenlemeler ve değişiklikler öngörülmüştür.

Detaylı Bilgi

Süresi İçerisinde İbraz Edilmeyen Çekin Hukuki Niteliği

Süresi içerisinde ibraz edilmeyen çekin hukuken nasıl nitelendi­rilmesi gerektiği, başta kıymetli evrak hukuku olmak üzere medeni usul hukuku, borçlar hukuku ve icra ve iflas hukuku açısından birtakım so­nuçları bulunan ve önem arz eden bir konudur.

Detaylı Bilgi

Türk Ticaret Kanunu Tasarısında Kıymetli Evrak Hukuku Kitabında Yapılan Düzenlemeler ve Değişiklik Önerilerimiz

Türk Ticaret Kanunu Tasarısında üzerinde, en az değişiklik yapılan bölüm, “Kıymetli Evrak” kitabı olmuştur. Bu durumun sebebi, TTK’nın kıymetli evraka ilişkin hükümlerinde, 50 yıla yaklaşan uygulamada -çek dışında- değişiklik ihtiyacının ortaya çıkmaması; ayrıca, bu hükümlerin sınır aşan nitelikleri dolayısıyla uluslararası toplumun bir parçasını oluşturmaları nedeniyle tek taraflı değişiklik yapılmasına sıcak bakılmaması olmuştur.

Detaylı Bilgi

Eski Çeklerin Hukuki Niteliği Hakkında Yargıtay Onuncu Ceza Dairesinin Bir Kararı Hakkında Değerlendirme

19.3.1985 tarihli “3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun^ ‘ ’da, 4814 sayılı Kanunla (özel­likle karşılıksız çek suçuna ilişkin olmak üzere) önemli değişiklikler yapıl­mıştır.

Detaylı Bilgi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na Sunulan Yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısı İle İlk Tasarının “Kıymetli Evrak Kitabı” Açısından Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

29.06.1956 kabul tarihli ve 1 Ocak 1957’de yürürlüğe giren 6762 sayılı Türk  Ticaret Kanunu (TTK), geçen yaklaşık 50 yıllık süreç içinde birtakım değişikliklere uğramakla birlikte, ortaya çıkan sorunlara ve yeni ihtiyaçlara cevap vermekte yeter­siz kalmıştır. Bu durum karşısında ve ayrıca Avrupa Birliği müktesebatına uyum çerçevesinde, Kanunun tümü itibariyle yenilenmesi yoluna gidilmiştir. Bu doğrultu­da beş yıldır çalışmalarını sürdüren Komisyon, bu çalışmalarını tamamlayarak ha­zırladıkları Taslağı Ocak 2005 sonu itibariyle Adalet Bakanlığı’na teslim etmiştir. Komisyonca hazırlanmış olan Taslak ‘Türk Ticaret Kanunu Tasarısı” olarak 24 Şubat 2005 tarihinde Adalet Bakanı tarafından kamuoyunun görüş ve değerlendir­mesine sunulmuştur.

Detaylı Bilgi

Kambiyo Senetlerinden Çeke Dayanarak Yapılan Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takipte Yetkili İcra Daireleri

Kambiyo senetleri, Türk Ticaret Kanunu m. 582’de ifade edildiği üze­re poliçe, bono ve çek olup, İcra ve İflas Kanunu (m. 167-176b) bu senetlere özgü özel bir takip (kambiyo senetlere mahsus takip) usulü kabul etmiştir. Bu çalışmada, kambiyo senetlerinden çeke dayanarak yapılan haciz yoluyla icra takibinde yetkili (olan ve olması gereken) icra daireleri incelenecektir.

Detaylı Bilgi

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nda Kıymetli Evrak Hukuku Kitabında Yapılan Düzenlemeler ve Değişiklik Önerilerimiz

Türk Ticaret Kanunu Tasarısında, en az değişiklik yapılan bölüm, “Kıymetli Evrak” kitabıdır. Bu durumun sebebi, TTK’nm kıymetli evraka ilişkin hükümlerinde, 50 yıla yaklaşan uygulamada çek dışında değişiklik ihtiyacının ortaya çıkmaması; ayrıca, bu hükümlerin sınır aşan nitelikleri dolayısıyla uluslararası toplumun bir parçasını oluşturmaları nedeniyle tek  taraflı değişiklik yapılmasına sıcak bakılmaması olmuştur.

Detaylı Bilgi