Kategori: Ortaklıklar Hukuku

Ticaret Ortaklıklarında Yapısal Değişiklik Kararına Karşı Öngörülen İptal Davası Üzerine “Karşılaştırmalı Bir İnceleme”

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu, md.192de yer alan yeni düzenlemesi ile ortaklar için öngörülen hukuki bir himaye aracı olarak, bir tica­ret ortaklığında yapısal değişiklik sonucunu doğu­ran kararın iptaline ilişkin özel bir düzenlemeye yer vermiştir.

Detaylı Bilgi

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na Göre Anonim Ortaklıkta Özel Denetim Yapılması Şartları ve Özel Denetçinin Atanması Usulü

6762 sayılı yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) özellikle kıymetli evrak ve kambiyo senetleri hakkındaki hükümleri hemen hemen aynen benimsenmek suretiyle; anonim ve limited ortaklıklara iliş­kin hükümleri ise, birçok madde aynen olmak üzere, ancak bazı konu­larda farklı düzenlemeler içermekle birlikte 1936 tarihli İsviçre Borçlar Kanunu’nun (İsvBK), 3 ’üncü kısmındaki hükümlerden iktibas edilmiş­tir.

Detaylı Bilgi

Alman Federal Mahkemesi’nin (Dış-) Adi Şirketin Hak ve Taraf Ehliyetine Sahip Olduğuna İlişkin 29.01.2001 Tarihli Kararı

Davacı, yan alacaklar dahil 90.000 DM poliçe bedelinin ödenmesine  ilişkin poliçe davasında birinci olarak, poliçeyi kabul eden sıfatıyla bir adi şirket olan yapı iş ortaklığını (ARGE), ikinci olarak daha önceki davalıları ve üçüncü olarak adi şirketin ortaklarını dava etmiştir. Da­vacı dördüncü davalının poliçe alacağı için sorumluluğunun, hukuki görünüşten doğduğunu ileri sürmüştür.

Detaylı Bilgi

6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Ortaklıkta Pay ve Pay Senetlerinin Devri

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanununda “pay senetlerinin devri”, ano­nim şirketlere ilişkin “Dördüncü Kısmın”, “Menkul Kıymetler” başlıklı “Yedinci Bölümünde”; Pay Senetleri” başlıklı “Birinci Ayırım” başlığı al­tında 489 ila 501 inci maddeler arasında hükme bağlanmıştır. Burada yer alan maddelerin büyük bir çoğunluğu İsviçre Borçlar Kanununun (kısaca: İsv.BK) anonim ortaklığa ilişkin 683 ilâ 687 inci maddelerinden alınmıştır.

Detaylı Bilgi

TTK Tasarısı’nda Anonim Ortaklık Genel Kurulunu Toplantıya Davete Yetkili ve Görevli Olanlara İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi

Şeklen de olsa bir genel kurul kararın­dan söz edilebilmesi için “toplantı davetinin kanun veya esas Sözleşmede belirtilen yetkili veya görevli organ ya da kişiler tarafından yapılmış olması” gerekmektedir.

Detaylı Bilgi

Alman Paylı Ortaklıklar Kanunu’nda (AKTG) Değişiklik Yapan “Nama Yazılı Pay Senetleri Kanunu (NASTRAG)’nun “Pay Defteri (AKTEINBUCH)” Konusundaki Yeni Düzenlemeleri

Alman Hukukunda nama yazılı pay senetlerine son yıllarda giderek büyük önem verilmesi karşısında^ bu alana ilişkin bir yasal düzenleme ihtiyacı duyulmuş ve “Nama Yazılı Pay Senetleri Yasası (Namens-  aktiengesetz-NaStraG) ” tasarı olarak hazırlanmış, bu tasarı, birtakım değişikliklerle 10.05.2000’de Federal Hükümet, 18.01.2001 tarihinde Alman Federal Meclisi tarafından kabul edilerek kanunlaşmış ve 25.01.2001 tarihinden itibaren de yürürlüğe girmiştir. Bu yasal dü­ zenlemenin arka planında, öncelikle nama yazılı pay senedi hukukunun modernize edilmesi, bugünkü teknolojik ilerlemelere uygun hale getirilmesi ve pay sahipleri çemberinin uluslararası boyuta kavuşturulması amacı yer almaktadır.

Detaylı Bilgi

Ticaret Ortaklıklarında Yapısal Değişiklik Kararına Karşı Öngörülen İptal Davası Üzerine “Karşılaştırmalı Bir İnceleme”

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu, md. 192’de yer alan yeni düzenlemesi ile ortaklar için öngörülen hukuki bir himaye aracı olarak, bir ticaret ortaklığında yapısal değişiklik sonucunu doğuran kararın iptaline ilişkin özel bir düzenlemeye yer vermiştir.

Detaylı Bilgi