Ticaret Ortaklıklarında Yapısal Değişiklik Kararına Karşı Öngörülen İptal Davası Üzerine “Karşılaştırmalı Bir İnceleme”

Ticaret Ortaklıklarında Yapısal Değişiklik Kararına Karşı Öngörülen İptal Davası Üzerine “Karşılaştırmalı Bir İnceleme”

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu, md.192de yer alan yeni düzenlemesi ile ortaklar için öngörülen hukuki bir himaye aracı olarak, bir tica­ret ortaklığında yapısal değişiklik sonucunu doğu­ran kararın iptaline ilişkin özel bir düzenlemeye yer vermiştir.

Anılan düzenleme gereğince, 134 ilâ 190. maddelerin ihlal edilmesi hâlinde, birleşme, bölünme veya tür değiştirme kararına olumlu oy vermemiş ve bu hususu tutanağa geçirmiş bulunan yapısal deği­şikliğe katılan şirketlerin ortakları, bu karara karşı iptal davası ikame edebilirler. Bu dava, bütün yapısal değişiklik süreçlerinin kanuna riayet edilerek gerçek­leştirilmesini temin etmek, sermaye şirketlerinin yanısıra kollektif ve adi komandit şirketlerin ortaklarını da kanuna aykırı yapısal değişikliklerden korumak ve nihayet, yapısal değişikliğe dair alınan kararın bir yönetim organı tarafından verildiği kurgularda bu or­ganın kararına karşı iptal davası açılabilmesini sağla­mak amacıyla öngörülmüştür. Özel hüküm (lex spe­cialis) vasfı ile dikkat çeken bu iptal davasının Türk Ticaret Kanunu md. 445 ve 446da düzenlenen genel iptal davasından kapsamı bakımından daha farklı sonuçlar doğurması, konunun maddi hukuk ve usul hukuku boyutuyla değerlendirilmesini gerektirmekte­dir. Bu minvalde, özel iptal davasının konusu, genel iptal davası ile olan ilişkisi, davacı ve davalı sıfatının belirlenmesi, iptal nedenleri, dava açma süresi ve hu­kuki sonuçları muhteviyata dâhil olmak üzere konu, başta mehaz kanun niteliğinde olan İsviçre Birleşme Kanunu (FusG), 78/855/AET ile 82/891/AET sayılı Avrupa Birliği (AB) Yönergeleri ve ayrıca,  Alman Tür Değiştirme Kanununun (UwmG) ilgili hükümleri de nazara alınarak, genel hatları itibarıyla değerlendiril­meye çalışılmıştır.

Ticaret Ortaklıklarında Yapısal Değişiklik Kararına Karşı Öngörülen İptal Davası Üzerine "Karşılaştırmalı Bir İnceleme" (129 indirme)

1 Yorum

  • Ebru BAKIM

    Saygıdeğer Hocam,
    Makaleleriniz tez çalışmam için çok yardımcı oldu. Özellikle değinmem gereken birçok nokta olduğunu fark ettim. Emeğinize sağlık.

    Saygılarımla.

  • Yorum Gönder

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir